Clip :

จะเป็นครูต้องสอบผ่าน เป็นครูแล้วต้องไม่หยุดเรียน

การคัดเลือกผู้สอนการแสดงนั้นถือเป็นพันธกิจที่มีความสำคัญยิ่ง แม้ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนการแสดงมากมาย และมีผู้สอนการแสดงเกิดขึ้นแบบรายวัน กลับพบว่าผู้ที่มีความรู้ด้านการแสดงอย่างแท้จริง และสามารถสอนให้ปฏิบัติได้จริงนั้นกลับยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเป็นหนึ่งในสถาบันด้านการแสดงที่สืบทอดศาสตร์แขนงนี้มาอย่างยาวนาน ไม่เคยประนีประนอมกับคำว่า "คุณภาพ" จึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สอนอย่างเข้มงวด อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยของทุกคน ภาควิชาฯ ได้จัด Masterclass Workshop เพื่อพัฒนาผู้สอน และทดสอบความสามารถของผู้สอนการแสดงใหม่ที่จะเข้ามาสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ขึ้น ณ สตูดิโอของภาควิชาฯ โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พี่ฮีน ศศิธร พานิชนก และ พี่ตอง ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ เป็นผู้บรรยายหลัก ร่วมด้วยคณะจารย์จากภาควิขา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การสอน เพื่อให้การส่งมอบนักศึกษาไปยังผู้สอนคนต่อไปมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนสูงที่สุดต่อไป