Clip :

หาเรื่อง ทำละคร 5 วัน มันแค่ไหน : Day 2

วันที่สองกับโครงการ "หาเรื่อง ทำละคร 5 วัน มันแค่ไหน" กับภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น้องๆทุกคนได้เรียนการเขียนบทซึ่งสอนโดย อาจารย์ รับขวัญ ธรรมบุษดี และ อาจารย์ รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ

น้องๆได้ทำแบบฝึกหัดหลากหลาย เต็มไปด้วยความสนุกสนาน จนสิ้นสุดวัน น้องๆสามารถพัฒนาพล็อต ตัวละครและบทสนทนา ที่จะใช้สำหรับการแสดงของทีมตนเองต่อไป