News :

ผนึกกำลัง Lightsource มือหนึ่งงานออกแบบแสง พัฒนาว่าที่ศิลปิน

บริษัทออกแบบแสงอันดับหนึ่งและสถาบันศิลปะการแสดงอันดับหนึ่ง

แสง คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงาม ถ่ายทอดความรู้สึก ส่งเสริมให้เรื่องราวและการแสดงนั้นมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในบรรดาบริษัทชั้นนำด้านการออกแบบแสง บริษัท Lightsource จำกัด ถือเป็นมือหนึ่งด้านแสงสำหรับการแสดงสดทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Concert รายการโทรทัศน์ ละครเวที และอีเวนต์ ทั้งระดับชาติและระดับสากล

นับเป็นโอกาสดียิ่งที่ ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท Lightsource จำกัด ได้ผนึกกำลัง ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) อันมีจุดมุ่งหมายผลักดันศิลปะการแสดงและยกระดับการศึกษาด้านการออกแบบแสง โดยผู้แทนการลงนามจากทั้งสองสถาบันประกอบด้วย คุณนรเศรษฐ์ สมบูรณ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Lightsource จำกัด และ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา 10.00 น. ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมเป็นเป็นสักขีพยาน

ข้อตกลงความร่วมมือนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.บริษัท Lightsource จำกัด จะสนับสนุนอุปกรณ์แสงและระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานติดตั้ง ในงานที่ภาควิชาฯ จัดแสดงภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณางบประมาณและทุนสนับสนุนเฉพาะแต่ละโครงการ
2.เปิดโอกาสให้นักศึกษาของภาควิชาฯ เข้าร่วมรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ที่บริษัทเปิดสอนแก่บุคคลภายนอกรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเฉพาะทางที่ภาควิชาฯ มีความสนใจ
3.บริษัทจะเป็นที่ปรึกษาในด้านเทคนิคแสงให้กับทางภาควิชาฯ โดยมีการจัดทำการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ให้ภายในโรงละคร Black Box Theatre ว่าด้วยเรื่องความรู้พื้นฐานทางเทคนิคและการซ่อมบำรุงเครื่องมือ(Maintenance) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4.นักศึกษาของภาควิชาจะได้รับโอกาสฝึกงานด้านแสงกับทางบริษัท อย่างน้อยปีละ 2-4 คน
5.ภาควิชาเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมสังเกตการณ์ในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสำหรับการแสดง และเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง(Entertainment technology)

ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาผลงานด้านศิลปะการแสดงและการศึกษาด้านการออกแบบแสงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยผนึกกำลังระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมบันเทิง ต่อยอดสู่โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ผู้แทนจากทั้งสองสถาบันร่วมลงนาม


อ.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ทีมงานจากทั้งสองสถาบันและนักศึกษาด้านการออกแบบแสงร่วมถ่ายภาพ


มอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่