News :

รอบห้า Cabaret เกินความจุโรงละคร

ผู้ชมกิตติมศักดิ์ทั้งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและเมืองไทยประกันชีวิต

แม้จะเข้าสู่รอบการแสดงที่ 5 ของ Cabaret แล้ว ผู้ชมจากทั่วสารทิศยังให้ความสนใจกันอย่างเนืองแน่น ทำให้โรงละคร Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ต้องเปิดที่นั่งพิเศษ ซึ่งจากเดิมที่สามารถจุผู้ชมได้ 200 คน ได้รับการเพิ่มที่นั่งเพื่อรับความจุผู้ชมถึง 400 คนต่อรอบการแสดง เรียกว่าแน่นขนัดถึงชั้น 3 ของโรงละครเลยทีเดียว และมีผู้ชมจำนวนมากยอมยืนชมการแสดงตลอด 3 ขั่วโมงเนื่องจากที่นั่งภายในโรงละครไม่เพียงพอต่อผู้ชมอันล้นหลาม

นอกจากจำนวนผู้ชมหนาแน่นแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้ชมกิตติมศักดิ์ร่วมชมการแสดงมากมาย อาทิ อาจารย์นฤมล โอสถานุเคราะห์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ และ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มาร่วมชมการแสดงในรอบนี้ด้วย

นอกจากนี้ BU Theatre Company ยังมีโอกาสต้อนรับคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์การแสดงมาตรฐานสากลกับภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อนร่วมชมการแสดงกับผู้ชมทุกท่านกันอย่างครื้นเครง

ด้วยเหตุนี้ รอบการแสดงที่ 5 ของ Cabaret จึงถือเป็นรอบพิเศษที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ชมทั้งจากภายนอก จากสถาบันต่างๆ และผู้ชมกิตติมศักดิ์ ซึ่งทุกท่านให้การตอบรับและประทับใจผลงานสร้างสรรค์บรอดเวย์โดยคนไทยเพื่อคนไทยทุกคน

เข้าสู่รอบที่ 5 Cabaret ยังแรงไม่ตก


เปิดทุกพื้นที่ของโรงละคร เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้ชมการแสดง


นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าดูงาน


อีกหนึ่งทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์


ม.บูรพาร่วมถ่ายภาพกับนักแสดง

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่