News :

พบ รมว. วัฒนธรรม ผลักศิลปวัฒนธรรม นำประเทศสู่สากล

ร่วมสร้างชาติด้วยศิลปวัฒนธรรม

ด้วยภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาประเทศด้วยศิลปวัฒนธรรม โดยเล็งเห็นว่าศิลปะสามารถสร้างปัญญาให้แก่ประชาชน และทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งล้ำค่าที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดมา ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ผลิตบัณฑิตและศิลปินที่เปี่ยมความสามารถ อีกทั้งสร้างสรรค์ผลงานระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีสากลอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมระดับมหภาคอันสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ภาควิชาศิลปะการแสดง โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี จึงได้รับเกียรติร่วมเจรจาความร่วมมือกับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

กรอบการหารือประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาจิตปัญญาของประชาชนด้วยศิลปวัฒนธรรม
2. แนวรุกในการแปรทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. การผลักดันศิลปะการแสดงของไทยไปสู่ความเป็นศิลปะการแสดงของโลก

การหารือบรรลุตามกรอบทั้ง 3 ข้อ และทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยศิลปวัฒนธรรม จึงเตรียมเดินหน้าโครงการสำคัญภายใต้กรอบเจรจาทั้ง 3 ข้อ ในวาระต่อไป

หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง พบ รมว.วัฒนธรรม


การเจรจาหารือคืบหน้าด้วยดี


สานสัมพันธ์ พร้อมผลักดันประเทศสู่สากลบอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่