News :

ซุ่มโปรเจ็คใหม่กับ University of British Columbia

The Chan Centre of Performing Arts อันสง่างาม

การสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติถือเป็นพันธกิจสำคัญของสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติที่มีมาตรฐานระดับโลก มีความจำเป็นต้องอัพเดทหลักสูตร วิธีสอน และการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อรักษาคุณภาพและพัฒนาศาสตร์ให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้น นับเป็นโอกาสดียิ่งที่ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเชิญจาก University of British Columbia ประเทศแคนาดา ให้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน เราขอถือโอกาสนี้นำข้อมูลมาแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบและเที่ยวชมไปพร้อมกับเรา

University of British Columbia (UBC) ได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และอยู่อันดับ 3 ของประเทศแคนาดา และได้รับการจัดอันดับที่ 42 ของโลก โดย QS ปัจจุบัน UBC มี 2 วิทยาเขต ได้แก่ Okanagan Campus และ Vancouver Campus โดยแบ่งเป็น 24 คณะ จัดสอน 68 หลักสูตรครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ สาขาวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือ Theatre ซึ่งอยู่ใน Faculty of Arts โดยจัดสอนทุกระดับ ทั้งประกาศนียบัตร ปริญญาตรี (BA และ BFA) ปริญญาโท (MA และ MFA) และปริญญาเอก (Ph.D.) ครอบคลุมทุกด้านของการแสดง

ผู้แทนจากภาควิชาศิลปะการแสดงได้เยี่ยมชมโรงละคร โรงสร้างฉาก โรงสร้างอุปกรณ์ประกอบฉาก ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า ฝ่ายแสง และอีกหลายส่วนงานของ UBC โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก Professor Stephen Heatley หัวหน้าภาควิชา Theatre and Film บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนานตลอดการเยี่ยมชม

เมื่อศึกษาหลักสูตรด้าน Theatre ของ UBC เราพบว่าที่นี่มีระบบการบริหารจัดการและแบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นเดียวกับของภาควิชาฯ มุ่งสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป ด้านทฤษฎีแบ่งเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่ Theatre (การละคร), Acting (การแสดง), Design/Production (การออกแบบและการผลิต), Directing (การกำกับ) และ Creative Writing (การเขียนบท) โดยทั้ง 5 หลักสูตรมีภาคปฏิบัติซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องทำงานในโรงละครทุกปีการศึกษา และมีการสอบวิทยานิพนธ์ด้วยผลงานซึ่งจัดแสดงต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่นเดียวกับของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นับเป็นเรื่องดีที่มาตรฐานการศึกษาของทั้งสองสถาบันจัดอยู่ในระดับโลกเช่นเดียวกัน ทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันทั้งด้านการสอนและการสร้างสรรค์ผลงานมีความเป็นไปได้สูง โดย UBC มีความสนใจอย่างยิ่งที่จะส่งคณาจารย์ ศิลปิน และนักศึกษามาแลกเปลี่ยนและสร้างผลงานกับภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานในระดับมืออาชีพของทั้งสองสถาบันต่อไป

ชมโรงละครซึ่งมีประวัติอันยาวนานของมหาวิทยาลัย ที่นี่จัดสร้างเป็นโรงละครที่ 2 ในปี 1960's สำหรับการซ้อมของนักศึกษาและเปิดการแสดงให้ผู้ชมทั่วไป


อาจารย์ผู้ควบคุมการซ้อมมาบรรยายเอง


ชมโรงสร้างฉาก ทุกส่วนได้รับการออกแบบอย่างดี มีความปลอดภัยและรองรับงานทุกรูปแบบ


ลุยขุมสมบัติอุปกรณ์ประกอบฉาก ที่นี่จัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้าฐานข้อมูล สามารถค้นและนำออกมาใช้งานได้ทุกเมื่อ


ชมห้องตัดเย็บเสื้อผ้า หลังกำแพงนี้มีชุดสำหรับการแสดงนับพันแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแสงกับอาจารย์จากประเทศจีน


แลกเปลี่ยนความรู้ด้านแสงกับอาจารย์จากประเทศจีน


ห้องแต่งหน้านักแสดงอยู่ด้านหลังโรงละคร พร้อมให้วิ่งมาเปลี่ยนชุดและเติมหน้า


หรรษาแบบนี้แต่สาระล้วนๆ ต่างฝ่ายต่างศึกษาหลักสูตรของแต่ละที่เพื่อเปรียบเทียบและเตรียมสานต่อความร่วมมือ


ทุกแห่งที่เราไป ย่อมฝากไมตรีไว้ เศียรพระพิฆเนศนี้แทนคำขอบคุณจากเรา

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่