News :

ผลักดันมาตรฐานการสอนศิลปะการแสดงด้วย Acting Pedagogy

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Acting Pedagogy

การแสดงถือเป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีสถาบันศิลปะการแสดงมากมายทั้งในระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนสอนการแสดง รวมถึงโค้ชด้านการแสดงในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม การแสดงมิใช่ศาสตร์ที่สอนได้โดยไร้หลักการหรือกระบวนการสอนที่ชัดเจน เพราะการแสดงมีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ผู้สอนจึงควรศึกษาอย่างลึกซึ้งและฝึกฝนการสอนอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้เปิดหลักสูตร Acting Pedagogy ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การแสดงในฐานะผู้สอนให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ณ สตูดิโอ 1-3 ของภาควิชาฯ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และฝึกสอนด้วยวิธีการสอนที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้นำศาสตร์การสอนศิลปะการแสดงนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแวดวงการแสดงและอุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป

ตัวอย่างการสอนการแสดงโดยอาจารย์ประจำของภาควิชา


บรรยายโดย ผศ.ดร.พรรณศักดิ์ สุขี


การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงสอนจริง


ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง


ล้อมวงแชร์ประสบการณ์การสอน


แนะนำเทคทิคสำหรับแก้ไขทุกปัญหาที่พบในการสอน
บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่