News :

คณะครูทั่วประเทศเสวนา มุ่งหน้าสู่แอดมิชชั่นใหม่ โอกาสทางการศึกษาหรืออนาคตที่เปลี่ยนไป

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (กลางภาพ)

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนา "ก้าวสู่ Admission ใหม่ โอกาสทางการศึกษาหรืออนาคตที่เปลี่ยนไป" วันที่ 17 ก.พ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และ รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของระบบแอดมิชชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2561 นี้

การเสวนาครั้งนี้มีลักษณะเป็นจตุภาคี ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้แทนจากอุตสาหกรรม เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งผลกระทบ ความคาดหวัง ปัญหาจากระบบในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะต่อระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังจะประกาศใช้ในไม่กี่เดือนข้างหน้า

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยระบบต้องมีความยุติธรรมต่อนักเรียนทุกคน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านกำลังทรัพย์ ลดปัญหาการวิ่งรอกสอบตลอดปี และลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จึงจัดระเบียบขั้นตอนการคัดเลือกขึ้นใหม่ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รมว. กระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวในตอนท้ายว่า ศิลปะการแสดงเป็นศาสตร์สำคัญที่ทุกโรงเรียนควรให้ความสำคัญ เป็นกลไกพัฒนาอุปนิสัย (Character Development) ดังเห็นได้จากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศที่มีการศึกษาและการปฏิบัติด้านการละคร โดยนักเรียนและนักศึกษาไม่ว่าจะศึกษาในสาขาวิชาใดควรได้รับการฝึกฝนทางความคิดและการแสดงออกผ่านศิลปะการแสดง อีกทั้งกำชับให้ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมเป็นกำลังผลักดันระบบการศึกษาอย่างเร่งด่วน

รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแอดมิชชั่นใหม่ว่า จะมีการคัดเลือกนักศึกษาทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

1.รอบการรับนักเรียนโดยพิจารณาจากผลงานของนักเรียน ในรอบนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนจะสามารถสมัครได้เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของแต่ละแห่งเท่านั้น เมื่อประกาศผลแล้ว ผู้ที่ไม่สละสิทธิ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรอบต่อไป

2.รอบโควตา ถือเป็นการช่วยนักเรียนที่ขาดโอกาส โดยแต่ละสถาบันจะกำหนดเงื่อนไขโควตา หากได้รับการคัดเลือกแล้วและยินดีศึกษาในสถาบันนั้นๆ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะหมดสิทธิ์ยื่นรับการคัดเลือกในรอบต่อไป

3.รอบสอบตรง กระทรวงจะกำกับดูแลให้การสอบตรงมีระบบมากขึ้น โดยให้จัดสอบพร้อมกันเป็นกลุ่มวิชา เช่น การสอบ กสพท. สำหรับกลุ่มแพทย์ เพื่อลดการสอบตรงหลายรอบจากหลายสถาบัน การเลือกคณะในรอบนี้จะกำหนดให้เลือกสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาโดยไม่กำหนดลำดับ นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สอบติดมากกว่า 1 สถาบัน แต่ต้องเลือกเรียนเพียงที่เดียวเท่านั้น

4.การสอบ Admission จะยังมีการสอบ GAT PAT Onet เหมือนเดิม แต่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 3 จะไม่มีสิทธิ์ยื่นเพื่อเลือกคณะในรอบนี้ การเลือกคณะจะใช้การจัดลำดับเช่นที่ผ่านมา

5.การยื่นผลคะแนนอีกครั้งในส่วนของสาขาวิชาที่ยังสามารถรับนักศึกษาเพิ่มได้อยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากการสละสิทธิ์หรือยังมีนักศึกษาไม่ครบจำนวนเปิดรับสมัครในรอบที่ผ่านมา

เห็นได้ว่าระบบใหม่จะมี Clearing House ถึง 5 รอบ เพื่อลดปัญหาการสอบซ้ำซ้อน แก้ปัญหาการยื้อการตัดสินใจแบบเผื่อเลือก และป้องกันการสละสิทธิ์นาทีสุดท้ายจนทำให้หลายสถาบันเสียที่นั่งไปโดยเปล่าประโยชน์

คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยต้องไม่ปิดบังข้อมูลการรับนักเรียนใหม่ และประกาศให้ทราบว่ามีผู้สละสิทธิ์จำนวนเท่าใดก่อนเปิดรับสมัครรอบต่อไป และขอความกรุณากระทรวงชี้แจงข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

ขณะที่คุณประอรศรี อุดมผล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานทรัพยากรบุคคลและจัดหาจัดซื้อ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในฐานะอุตสาหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตกล่าวว่า ระบบการสอบเป็นเพียงการคัดกรองระดับหนึ่ง ความรู้พื้นฐานอาจพัฒนาได้ด้วยการสอบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพคือคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือคณะจารย์ในทุกระดับ ช่วยกันปลูกฝังความรู้ คุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทรัพยากรบุคคลในยุคปัจจุบัน

ศิลปะการแสดงมีความสำคัญต่อการ Character Development


คณาจารย์จากทั่วประเทศร่วมการเสวนา


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (คนที่สามจากซ้าย) และ ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ขวาสุด)


ความคิดเห็นจากอาจารย์ต่อแอดมิชชั่น


ผู้ร่วมเสวนากว่าสองร้อยท่านจะก้าวสู่แอดมิชชั่นระบบใหม่ไปด้วยกัน

บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่