Header

เพื่อความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานจริงระดับสากล เราจึงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้นักศึกษา

การเรียนรู้เพื่อก้าวสู่มืออาชีพย่อมไม่ใช่แค่ส่งงานในชั้นเรียน 4 ปีที่นี่คือการปฏิบัติงานจริง

มุ่งเน้นความเป็นเลิศในทุกศาสตร์ด้านการแสดง เสริมสร้างทักษะเฉพาะทางซึ่งจำเป็นต่ออุตสาหกรรมบันเทิง

ทุกพื้นที่เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศการทำงาน เรียนรู้และก้าวไปพร้อมกัน