ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS)

ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่บุกเบิกหลักสูตรศิลปะการแสดงที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจมาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาศิลปะการแสดง คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงร่วมสมัย (CONTEMPORARY PERFORMING ARTS) ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และสร้างบุคลากรมืออาชีพด้านศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะศิลปะการแสดงในทุกๆ ด้าน เราจึงสร้างหลักสูตรที่มีความเข้มข้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาภาควิชาศิลปะการแสดงจะได้ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องภายใต้การปฏิบัติงานในโรงละครของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในเอเชียอาคเนย์ BLACK BOX THEATRE โดยสอดประสานกับคณะละครของภาควิชาฯ ที่มีชื่อว่า "BANGKOK UNIVERSITY THEATRE COMPANY" หรือ BU THEATRE COMPANY

(BU THEATRE COMPANY) คณะละครมาตรฐานระดับสากลที่บริหารและดำเนินงานสร้างสรรค์โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่สังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงและนับเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL) ซึ่งถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด นับเป็นการวางรากฐานสำคัญต่อวงการศิลปะการแสดงในประเทศไทยในอนาคต ที่จะไม่ใช่เพียงแค่เป็นงานอดิเรกหรือความชื่นชอบชั่วคราว แต่ยังเป็นการสร้างอาชีพและผลักดันให้เกิดศิลปิน (ARTIST) ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการในสังคม

“พื้นที่นี้ความฝันงดงามและเป็นจริง”

ภาควิชาศิลปะการแสดงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้กับนักศึกษาตามเส้นทางความฝันของพวกเขา เราเปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวเข้ามาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ด้วยความพร้อมด้านหลักสูตรปฏิบัติ 100% คณาจารย์ชำนาญเฉพาะทาง สถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ความฝันของทุกคนที่มุ่งมั่นจึงเป็นจริงได้

พันธกิจทางปัญญาคือหน้าที่ของเรา

ภาควิชาศิลปะการแสดง และ คณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU THEATRE COMPANY) สร้างสรรค์บุคลากร ทางด้านศิลปะการแสดงมากมาย ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ “เบื้องหน้า” หรือ “เบื้องหลัง” ทุกคนต่างได้รับการยอมรับและชื่นชมในความเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย เราเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ทำงานศิลปะที่ต้องตอบแทนสังคมไม่ใช่แค่เพียงสร้างความสุขเท่านั้น แต่เรายังดำรงตนเป็นผู้บำบัดรักษาในเวลาที่สังคมเสื่อมโทรมอีกด้วย ผลงานด้านศิลปะการแสดงของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพของสังคมในแต่ละยุคสมัยได้อย่างเด่นชัดเพื่อให้เกิดกระบวนการขัดเกลาทางปัญญาและส่งเสริมให้เกิดการตื่นรู้ของผู้ชม เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะที่เป็นอยู่จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น เราจึงเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความเริงรมย์แต่ยังสอดแทรกสาระความจริงที่อยู่รอบตัว

ผลงานระดับสากล

หากกล่าวถึงมาตรฐานการแสดงที่โลกให้การยอมรับสูงที่สุด ศิลปินในแวดวงศิลปะการแสดงต่างยอมรับมาตรฐานระดับบรอดเวย์ ภาควิชาศิลปะการแสดง ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างผลงานระดับบรอดเวย์มากที่สุดและต่อเนื่องที่สุด โดยทุกผลงานได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศที่ถือครองลิขสิทธิ์นั้นๆ ผลงานระดับบรอดเวย์ที่ผ่านมา อาทิ Chicago, Dreamgirls, Rocky Horror Picture Show, Cabaret, La Cage aux Folles ฯลน ซึ่งยืนยันมาตรฐานระดับสากลที่ภาควิชาฯ ที่ใช่เป็นบรรทัดฐานการเรียนการสอนของสถาบันศิลปะการแสดงอันดับหนึ่งแห่งนี้