Header

“เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงระดับ Professional Practice-based เท่านั้น”

ขณะที่หลักสูตรปฏิบัติมีให้เห็นดาดดื่นในหลักสูตรทั่วไป ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นภาควิชาเดียวของไทยที่มีการเรียนการสอนในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยการเรียนรู้เกิดจากการปฏิบัติงานจริงที่ร่วมมือกับองค์กรอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ จึงทำให้มาตรฐานการเรียนรู้จึงไม่ใช่เพียง Project-based Learning แต่เป็น Professional Project-based Experience โดยผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริงตลอดหลักสูตร ด้วยมาตรฐานผลงานระดับสากลต่อเนื่อง ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้รับการยอมรับจากมืออาชีพให้สร้างสรรค์ผลงานขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวทีขนาดใหญ่ อาทิ การแสดงนาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระมหาชนก จัดแสดง ณ อิมแพ็ค อารีน่า ร่วมกับบริษัท เจเอสแอล โกลบอลมีเดีย จำกัด
นอกจากการแสดงที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ แล้ว ภาควิชายังมีผลงานที่เปิดให้สาธารณชนพิสูจน์คุณภาพอีกปีละเกือบ 20 เรื่อง นับเป็นหลักสูตรที่มีการปฏิบัติจริงโดยมีสามารถฐานสูงที่สุดในประเทศไทย

“นวัตกรรมบันเทิงเกิดได้จากหลักสูตรที่เปิดกว้างทางความคิด”

ความเข้มงวดด้านคุณภาพผลงานถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรด้านศิลปะการแสดง ขณะเดียวกันการเปิดกว้างทางความคิดนับว่ามีบทบาทสำคัญไม่แพ้กัน ภาควิชาศิลปะการแสดงจึงส่งเสริมนักศึกษาทุกคนให้มีอิสรภาพทางความคิดและมีจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่จรรโลงศิลปะการแสดง นักศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ผลิตผลงานของตนเองตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียนที่นี่ จัดแสดงผลงานที่ตนเป็นเจ้าของความคิดและสร้างสรรค์ เสริมสร้าง Originality และ Authenticity ในผลงานนั้นๆ อันเป็นรากฐานสำคัญของศิลปินที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป

“เสาหลักของหลักสูตรครอบคลุมทุกสื่อ”

ขณะที่โลกแตกตื่นกับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ หลักสูตรของศิลปะการแสดงยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคงด้วยเสาหลักของหลักสูตร 4 ด้าน ได้แก่

“ทุกสิ่งที่ศึกษาต้องพิสูจน์ผลได้ด้วยตนเอง”

ศิลปะการแสดงเป็นการรวมทั้ง “วิทยาศาสตร์” ที่มีหลักการและ “ศิลปศาตร์” ที่เกี่ยวกับความรู้สึกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาและมีผู้สนใจอย่างมากทั้งในไทยและต่าง ประเทศ เพราะสามารถนำความรู้ความสามารถจากศาตร์ทางการแสดงไปพัฒนา ตนเองได้หลายแขนง หลักสูตรของภาควิชาฯ จึงส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้อย่างมีรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงหลักเหตุและผลอย่างละเอียดอ่อน มีที่มาที่ไปสามารถนำข้อสมมติฐานต่างๆมาพิสูจน์ วิเคราะห์และหาคำตอบที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านศิลปะการแสดง

“อาชีพที่ตรงตามสาขาวิชา”

หลักสูตรของภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพครอบคลุมทุกอาชีพในอุตสาหกรรมบันทิง อาทิ