...

รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ

1. ปริญญาตรี

วท.บ. ชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

MA. Dramatic Arts, Chulalongkorn University

2. การเขียนบทละครเวที โดยให้ความสำคัญกับประเด็นสังคม และการเมือง

3. ประสบการณ์การเขียน และกำกับละครเวทีกว่า 7 ปี

ผู้กำกับและนักเขียนบทละครประจำกลุ่มละคร Pastel Theatre

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

1. “นักการละครต้องตาย” เข้าร่วมในเทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 11

2. “คิมจองอิลตายแล้ว”

3. “วันที่สหายพายุกลับบ้าน” เข้าร่วมในเทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 10

4. ได้รับรางวัลบทละครร่วมสมัยยอดเยี่ยมจากโครงการรักชาติอย่างมนุษย์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากเทศกาลละครกรุงเทพครั้งที่ 10

Email : pui4guk@hotmail.com