...

นายชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข

Mr. CHATREE TANGWONGPIMOOK

วันเดือนปีเกิด : 12 กรกฎาคม 2531

Date of Birth : July 12, 1988

สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2554

ปริญญา : นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.)

สาขาวิชา : วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

วิชาโท : บริหารธุรกิจ

Graduation from BURAPHA UNIVERSITY,CHONBURI,THAILAND

Year Graduation : 2011

Degree : Bachelor of Communication Arts (B.A.)

Major Subject : Speech and Performing Arts

Minor Subject : Business Administration

-------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์การทำงาน

Experience

ปี 2555 : กำกับเวที ให้กับกลุ่มละครบีฟลอร์ เรื่อง "เลียร์ กับ ธิดาทั้งสาม"

Year 2012 : Stage Manager at B-floor Theatre in "Lear & His 3 Daughters"

ปี 2556 : กำกับเวที ให้กับกลุ่มละคร 8x8 และกลุ่มละครอนตฺตา เรื่อง "มายายักษ์"

Year 2013 : Stage Manager at 8x8 Theatre and Anatta Theatre Troupe in "A Demon Hero"

Email : emer1516@hotmail.com