News :

เสวนาระอุ เสรีภาพสำหรับศิลปิน เรื่องจริงหรือแค่อ้าง

บรรยากาศเข้มข้น คมทุกความคิด

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกแขนงล้วนมีอิทธิพลต่อสังคม บ้างจุดประกายความคิด สร้างความรู้สึก และอาจนำไปสู่การตระหนักถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิลปะการแสดงซึ่งมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ชมย่อมมีพลังที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางประการในวงกว้าง ศิลปินในวิชาชีพด้านการแสดงจึงตระหนักถึงการสะท้อนความจริงโดยหวังจรรโลงและร่วมพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการพูดความจริงถือเป็นคำถามสำคัญในแวดวงศิลปะการแสดง ศิลปินมีเสรีภาพจริงหรือไม่ เสรีภาพระดับใดจึงเหมาะสม และศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรภายใต้สภาวะประเทศไทยในวันนี้ ถือเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงศิลปะการแสดงและได้รับการจับตาอย่างมากจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง

การเสวนาหัวข้อ "เสรีภาพในการสร้างสรรค์ละครเวทีไทย : ข้ออ้าง หรือ ความจริง?" จึงถือกำเนิดขึ้น ที่ Black Box Theatre ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เป็นทั้งศิลปินและผู้รู้ 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ คุณธีระวัฒน์ มุลวิไล(Artistic Director and Co- founder of B - floor Theatre) ผศ.ดร. วรรณ์ขวัญ พลจันทร์(อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) และ ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี(Artistic Director of BU Theatre Company)

แต่ละประเด็นได้รับการหยิบยกซักถามโดยพิธีกรสองท่าน ได้แก่ อ.รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ และ อ.รับขวัญ ธรรมบุษดี โดยวิทยากรทั้ง 4 ท่านได้ให้ความรู้แต่ละมิติอย่างน่าสนใจ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ กล่าวว่า ศิลปินต้องรู้จักฉลาดในการนำเสนอ สามารถใช้ศิลปะในการสะท้อนความจริงสู่สังคมเฉกเช่น "ผู้ดีไม่พูดอะไรตรงๆ" ขณะที่ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กล่าวว่า ศิลปินมีเสรีภาพในการเลือกนำเสนอ และเลือกสร้างสรรค์ผลงานอยู่แล้ว ควรเลือกสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่มุ่งความเป็นปรปักษ์ สร้างความเกลียดชังหรือมุ่งหวังทำลาย หากจะสะท้อนความจริงของสังคม ต้องรู้จักใช้ Craftsmanship สร้างสรรค์ผลงานเพื่อ deliver message สู่สังคม

ด้าน ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ กล่าวว่า เสรีภาพต้องมาพร้อมสิทธิพลเมือง ศิลปินต้องรู้จักมีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจและจริงใจในสิ่งที่ทำ ขณะเดียวกันก็ต้องเล็งเห็นผลกระทบจากผลงานที่มีต่อสังคม ไม่ใช่เสรีภาพหมายถึงทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ ส่วนคุณธีระวัฒน์ มุลวิไล กล่าวว่า ศิลปะสามารถใช้เป็นเครื่องมือบันทึกช่วงเวลาของสังคมแต่ละยุคสมัย เสรีภาพในการสะท้อนความจริงเป็นสิ่งสำคัญ และศิลปินควรได้รับความคุ้มครองในการสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเสวนาทั้ง 4 ท่าน เห็นพ้องต้องกันว่า เสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ แต่การใช้เสรีภาพต้องมีขอบเขต งานศิลปะที่ดีต้องไม่ทำลายสังคม มุ่งหวังยกระดับจิตใจและปัญญามากกว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพียงลำพัง

ศ.ดร.เจตนา กับแนวคิด "ผู้ดีไม่พูดตรง"


ผศ.วรรณ์ขวัญ ย้ำ เสรีภาพต้องมาพร้อมความรับผิดชอบต่อสิทธิพลเมือง


คุณธีระวัฒน์ (คาเงะ) เปิดประเด็นเสรีภาพมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะ


ผศ.พรรณศักดิ์ ชี้ ศิลปินมีเสรีภาพอยู่แล้ว


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่