News :

เสวนาเดือด "การบิดเบือนความเชื่อทางพุทธศาสนา พุทธพาณิชย์ ผิดหรือถูก"

ถกประเด็นร้อนโดยวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดเสวนา หัวข้อ "การบิดเบือนความเชื่อทางพุทธศาสนา พุทธพาณิชย์ ผิดหรือถูก" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมทางสังคมและการรู้เท่าทันสื่อของภาควิชาฯ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาแก่ประชาชนในภาวะวิกฤติศรัทธาจากการตลาดของวัดและสงฆ์ โดยการเสวนานี้ได้รับเกียรติจาก พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) ภิษุณิธัมมนันทา และ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์) เป็นองค์ปาฐกในเสวนา และ อ.นวฤทธิ์ ฤทธิโยธี ผู้สอนของภาควิชารับหน้าเป็นพิธีกร จัดขึ้นที่ Black Box Theatre มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อหาสำคัญจากการเสวนาประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การบิดเบือนความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญ ทั้งที่พุทธศาสนาฝึกให้มนุษย์ละกิเลสด้วยการทำบุญ โดยมุ่งให้จิตใจผ่องใส วัดและสงฆ์กลับนำการทำบุญมาล่อให้เกิดกิเลสต่างๆ ทั้งหวังรวย หวังไปสู่ภพภูมิที่ดี

2. พระสงฆ์ขาดการวิปัสนา เพราะให้ความสำคัญแก่สมณศักดิ์จึงมุ่งแต่คำสอนเพื่อสอบเปรียญธรรม ขาดการฝึกปฏิบัติจิต จนก่อให้เกิดการจัดหาและสะสมทรัพย์เพื่อปูทางสู่ตำแหน่งสงฆ์และอำนาจในเถรสมาคม

3. พระสงฆ์ขาดสมณสัญญา กล่าวคือ ขาดการดำรงตนอย่างเหมาะสมในความเป็นสมณะ รับทรัพย์สินเงินทองและเก็บไว้เป็นสมบัติของตนเอง พอกพูนกิเลสซึ่งขัดกับคำสอนทางพุทธศาสนา

4. พุทธบริษัทสี่ไม่ครบองค์ ปัจจุบันพุทธศาสนาของไทยขาดองค์ประกอบด้านภิกษุณีซึ่งอาจช่วยสร้างสมดุลในการสืบสานพุทธศาสนา ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงฝากคำสอนของพระองค์ไว้กับพุทธบริษัทสี่ ประเทศไทยยังคงมีเฉพาะ ภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา โดยยังถกเถียงกันอยู่ว่าเราควรมีภิกษุณีหรือไม่ การมีภิกษุณีอาจช่วยคานอำนาจการปกครองสงฆ์ ตรวจสอบ และชำระข้อพิพาทต่างๆได้อย่างเหมาะสมขึ้น

การเสวนานี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมาก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ด ไทยทีวีสีช่องสาม MCOT TNN24 ไทยรัฐทีวี VoiceTV T-News ไทยโพสต์ มติชน ประชาชาติธุรกิจ ฯลฯ

ผู้ชมและสื่อมวลชนร่วมเสวนาคับคั่ง


ส.ศิวรักษ์ถกประเด็นกับภิกษุณีธัมมนันทา


พระพยอมให้ความรู้พร้อมความบันเทิงตลอดเสวนา


ภิกษุณีธัมมนันทายกประเด็นพุทธบริษัทสี่ขาดขา


บอกต่อข่าว
อ่านข่าวอื่นทั้งหมด คลิกที่นี่