...

การศึกษา

นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

Co-founder of ADxercise โครงการประกวดโฆษณาระดับชาติ

IMC Manager, BU Theatre Company

ประสบการณ์สอนด้านการโฆษณา และมัลติมีเดีย 3 ปี

รางวัลที่เคยได้รับ

BAD Student 2010

BAD Young Cannes 2011

Y&R Young Spark 2011

Judging Assistant Facilitator of ADFEST2012

ปัจจุบัน

IMC Manager, BU Theatre Company

Co-founder of ADxercise

Instructor of Bangkok University

Email : a1300m@gmail.com